ඉන්දියාවේ නොගිහින් ඉන්දියන් බඩු ගන්න AURA එන්න

ඉන්දියානු  සාම්ප්‍රදායික කාන්තා  ඇදුම් ,සපත්තු, අත්බෑග ,ස්වර්ණාභරණ හා ආයිත්තම්  අලෙවි කරන නව   විලාසිතාගාරයක් අගෝස්තු 11 වන රොස්මිඩ් පෙදෙසේදී විවෘත වේ.  ඉන්දියානු  සාම්ප්‍රදායික කාන්තා  ඇදුම් ,සපත්තු, අත්බෑග ,ස්වර්ණාභරණ හා ආයිත්තම්  අලෙවි කරන නව   විලාසිතාගාරයක් අගෝස්තු 11 වැනිදා අංක : 95.  රොස්මිඩ් පෙදෙසේදී විවෘත වේ. 

AURA ...Haute  Couture නමින් විවෘත වන මෙම විලාසිතා ගාරය පාරිභෝගිකයින්ට ඉතා පුද්ගලික අවධානය ලබා දෙමින් විලාසිතා හා  ඈදුම් පැළදුම් පිළිබඳව උපදේශනය ලබා දීමටත්, ඉතා උසස් ගණයේ නියම ඉන්දියානු  ඈදුම් පැළදුම් හා විලාසිතා දැරිය හැකි සාධාරණ මිලකට ලබා ගැනීමටත් අවස්ථාව ලබා දෙනු ඇත. 

විලාසිතාගාරය ඉදිරියේදී මාධ්‍ය අවශ්‍යතා සදහා සුදුසු ලෙස භාවිත කිරීමට අවස්ථා ලබා දීමට ද අපේක්ෂා කෙරේ. විමසීම් : 0779555556,0773218677,0772877380 හෝ  aurahc.lk@gmail.com මගින් කල හැක.
Admin her.lk
Author: Admin her.lk
editor.her.lk@gmail.com